مشاوره و انگیزشی

نکته درس زیست شناسی

نوشته شده توسط admin

 

مقایسه ساختار سه نوع یاخته عصبی

1. ساختار دندریت
حسی: منفرد و بلند، دارای غلاف میلین
رابط: متعدد و کوتاه، فاقد غلاف میلین
حرکتی: متعدد و کوتاه، فاقد غلاف میلین

2. ساختار آکسون
حسی: منفرد و کوتاه، دارای غلاف میلین
رابط: منفرد و کوتاه، فاقد غلاف میلین
حرکتی: منفرد و بلند، دارای غلاف میلین

3. نقش
حسی: آوردن پیام ها به سوی بخش مرکزی دستگاه عصبی (مغز و نخاع)
رابط: فراهم کرد ارتباط لازم بین یاخته های عصبی
حرکتی: بردن پیام ها از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام ها (مانند ماهیچه ها)

نکته: آکسون و دندریت در نورون حسی از یک نقطه از جسم یاخته ای خارج می شود.

 

درباره نویسنده

admin

دیدگاهتان را بنویسید